DNA isi consolideaza structurile! Cauta SPECIALISTI. Care sunt CONDITIILE

0
1141

DNA îşi consolidează structurile, scoţând la concurs trei posturi de specialişti în domeniul expertizelor de evaluări imobiliare şi în cadastru şi geodezie. Aceştia ar putea efectua expertizele din dosarele instrumentate de procurori, fără a mai fi necesară evaluarea de către experţi veniţi din afara sistemului. Iată ce condiţii de participare sunt la concursul cu pricina, potrivit anunţului postat pe site-ul instituţiei.

Direcţia Naţională Anticorupţie organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcții publice vacante de specialist (funcție publică specifică de execuție) în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, nivel central:

– 2 posturi specialist, specializarea evaluarea proprietăților imobiliare;
– 1 post specialist, specializarea cadastru și geodezie;

Concursul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București și va cuprinde 3 etape:
– selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– proba scrisă, la data de 22 martie 2017, ora 11,00;
– interviul, la 48 de ore de la data afișării rezultatelor de la proba scrisă.

Condiții de participare

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele condiții specifice:

– pentru funcția de specialist – specializarea evaluarea proprietăților imobiliare:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești sau economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani;
– să dețină certificat ANEVAR cu specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare);
– cunoștințe medii de utilizare a Microsoft Office.

– pentru funcția de specialist – specializarea cadastru și geodezie:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, specialitatea cadastru sau geodezie;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani;
– să dețină certificat de autorizare A.N.C.P.I. – categoria D;
– cunoștințe avansate de utilizare a soft-urilor CAD sau GIS (la alegere).

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1, București, și vor conține în mod obligatoriu:
– documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare (formularul de înscriere, copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechime în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, cazierul judiciar, adeverința medicală, declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică, declarația pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani);
– curriculum vitae;
Candidații admiși la proba scrisă vor prezenta la interviu 2 – 3 lucrări relevante întocmite de aceștia în specializarea pentru candidează.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 1153, 2661.

LASA UN RASPUNS