Ajutorul pentru încălzirea locuinței. Când se depun actele la Pitești. Condiții

0
270

Din data de 14 octombrie va începe în Pitești acțiunea de primire a cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare şi a Normelelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020 .

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este conditionată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 la H.G.nr.920/2011. Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa nr.4 ( prezentată mai jos ) la H.G. nr.920/2011, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia.

Proprietarul a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinaţie de locuinţă nu va putea beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei. În acest sens, pentru toţi solicitanţii ajutorului de încălzire, se vor face verificări cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le deţin şi care se află în evidenţele fiscale.

În sensul prevederilor ordonanţei amintite, prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de şomaj, obligatii legale de intreţinere, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent şi alte creante legale, cu excepţia: alocatiei de stat pentru copii prevazuta de Legea 61/1993, a ajutorului social prevăzut de Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a alocației pentru susținerea familiei, acordată în baza Legii nr.277/2010, cu modificările și completările ulterioare, a bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.

Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca venitul net lunar pe membru de familie sa fie de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

În acest caz, compensarea procentuală aplicată la factura lunară pentru energie termică, se prezintă astfel:

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Compensare

procentuală cu titlu

de subvenţie buget stat

energie termică

Familie-

Compensare

procentuală cu titlu

de subvenţie buget stat

energie termică

-Persoană singură-

Pana la 155 lei

90%

100%

Intre 155,1 lei – 210 lei

80%

90%

Intre 210,1 lei – 260 lei

70%

80%

Intre 260,1 lei – 310 lei

60%

70%

Intre 310,1 lei – 355 lei

50%

60%

Intre 355,1 lei – 425 lei

40%

50%

Intre 425,1 lei – 480 lei

30%

40%

Intre 480,1 lei – 540 lei

20%

30%

Intre 540,1 lei – 615 lei

10%

20%

Intre 615,1 lei – 786 lei

5%

15%

Între 786,1 lei – 1.082 lei numai pentru persoană singură

10%

În cazul persoanelor singure, care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie termică furnizata în sistem centralizat, si care au venituri / membru de familie cuprinse 786.1 lei – 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală de 10%.
De asemenea, pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute mai sus, se aplică o compensare procentuală mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.

Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încalzirea locuintei gaze naturale, sau lemne/ cărbuni/ combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 750 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum

Ajutor pentru gaze naturale

buget stat

Cuantum

Ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri

Buget stat

Pana la 155 lei

262

54

Intre 155,1 lei – 210 lei

190

48

Intre 210,1 lei – 260 lei

150

44

Intre 260,1 lei – 310 lei

120

39

Intre 310,1 lei – 355 lei

90

34

Intre 355,1 lei – 425 lei

70

30

Intre 425,1 lei – 480 lei

45

26

Intre 480,1 lei – 540 lei

35

20

Intre 540,1 lei – 750 lei

20

16

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, cărbuni) sau petrolieri este de 58 lei.
Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie electrică plafonul maxim de ventituri este de 750 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

Limite venituri ( lei )

Cuantum ( lei )

Până la 155

240

155,1 lei – 210 lei

216

210,1 lei – 260 lei

192

260,1 lei – 310 lei

168

310,1 lei – 355 lei

144

355,1 lei – 425 lei

120

425,1 lei – 480 lei

96

480,1 lei – 540 lei

72

540,1 lei – 750 lei

48

In cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează obligatoriu anchete sociale pentru toate situațiile, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.
Cererile și declarațiile pe proprie răspundere vor fi însoțite obligatoriu de documente justificative privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia precum și acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, pentru a se evita acordarea de drepturi necuvenite și înregistrarea de debite ce nu pot fi recuperate.
Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, energie electrica se va desfasura în cadrul centrului de colectare, de pe raza municipiului Piteşti, cu următoarea locaţie: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti, b-dul I.C.Bratianu nr.56 , parter.

Activitatea de primire a cererilor se va desfăşura după următorul program:

LUNI – MIERCURI

830 -1230 1330-1600

JOI

830 -1230 1330-1800

VINERI

830 -1230

Pentru ajutorul cu energie termică în sistem centralizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa ,veniturile şi bunurile solicitanţilor, se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi numai la furnizorul de energie termică – S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. – situat în strada Calea Bucureşti, bl. U4, mezanin, în centrele de colectarea cererilor stabilite de acesta, respectiv:

Nr. Centrului de colectare cereri

Locaţia centrului de colectare cereri

Centrul nr.1

Punctul Termic 907

(Locaţie: Cartierul Gavana langă Sc.Generala Matei Basarab)

Centrul nr.2

Sediul SC TERMOCALOR CONFORT

(Locaţie :Calea București, bl.U4, mezanin )

Centrul nr.3

Sediul SC TERMOCALOR CONFORT

(Locaţie: Calea București, bl.U4, mezanin –

Centrul nr.4

Punctul Termic 602

(Locație: cartierul Trivale, langă Dispensar)

Centrul nr.5

Punctul Termic 802

(Locație: cartierul Craiovei, lângă Kaufland )

Centrul nr.6

Punctul Termic 1006

(Locație: cartierul Prundu Petrochimiștilor,lângă piata Prundu)

LASA UN RASPUNS